ชีวาโรม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้อง ๆ รร.พัทลุง จ.พัทลุง

ชีวาโรม ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ขนมและเงินสด ช่วยโควิด ให้กับรพ.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ

ชีวาโรม ร่วมทอดกฐินสามัคคีกับบ้านกอไผ่ (พนัสนิคม จ.ชลบุรี)

ชีวาโรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคขอให้กับประชาชนช่วงโควิด กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยพระนคร

ร่วมงานไหว้ครูประจำปี กับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ร่วมบริจาคสิ่งของให้นักเรียนพื้นที่ห่างไกล จ.แม่ฮ่องสอน